Jaarverslag 2016 van de activiteiten van MpM .

 

Het jaar 2016 stond in het kader van beslissingen over de toekomst van de stichting MpM.

In februari 2017 zal de periode die we met Freek en Anna van Slooten overeenkwamen voor uitzending naar Milange, tot een afronding komen. Als stichtingsbestuur hebben we daarom nagedacht over nut en noodzaak tot een nieuwe uitzending van een arts.

Het werkbezoek aan Milange in 2015 had, om een doordachte beslissing op te leveren, eigenlijk onvoldoende uitsluitsel gegeven in hoeverre het zinvol en noodzakelijk is om het werk te continueren. Door de opgetreden wisselingen in de kerkleiding waren deze aspecten onvoldoende diepgaand aan de orde geweest. Desgevraagd vonden betrokkenen zonder meer dat continuering van onze inspanningen wenselijk zijn, alleen door de betrekkelijke onervarenheid, en daardoor  gebrek aan inzicht, werd dit in de ogen van het bestuur onvoldoende gemotiveerd.

Het bestuur besloot daarom om de voorzitter van de stichting, Albert Horzelenberg, opnieuw naar Milange te sturen om met onze partner, de “Igreja Reformada em Mozambique”  te spreken en met andere betrokkenen ter plaatse. In juni/juli is de voorzitter voor ruim een week (opnieuw op eigen kosten) naar Mozambique gegaan.

Omdat de nieuwe leden in de kerkleiding van de IRM inmiddels meer gesetteld waren, konden inhoudelijk goede gesprekken worden gevoerd. Ook met de lokale overheidsinstanties werd gesproken en met verschillende betrokkenen uit de maatschappij.

De algemene mening van de verschillende gesprekspartners is vooral dat bij vertrek van Freek en Anna er een terugval zal zijn in de kwaliteit van de zorg. Het stimulerende effect van de aanwezigheid van Freek, en de zeer goede resultaten van zijn werk   in het lokale ziekenhuis, hebben wel geleid tot enige verbetering van de kwaliteit van de lokale medewerkers. Hoewel er goede voorbeelden zijn van individuele kwaliteitsverbetering, zijn deze nog niet breed in de organisatie waarneembaar. Wanneer het stimulerende effect en de voorbeeld functie verdwijnen, zal er zeker een terugval plaats vinden. Als voorbeeld werd genoemd dat bij een langere afwezigheid van Freek en Anna in het afgelopen jaar, het aantal sterfgevallen van baby’s en kinderen waarneembaar toenam.

In de gesprekken komt ook tot uiting dat het ziekenhuis op provinciaal niveau zeer wordt gewaardeerd, waarbij de rol van de IRM ook goed kenbaar is.

Naast het contact met IRM en lokale betrokkenen, is ook gesproken met plaatselijk actieve Zuid- Afrikaanse en Nederlandse missionaire werkers. Niet onbelangrijk daarbij was het contact met een Zuid-Afrikaanse psycholoog die in Milange bezig is om een lokale organisatie te helpen met het starten van een psychologie-opleiding.

Met de verkregen informatie is in augustus 2016 in een bestuursvergadering van de stichting een besluit genomen met betrekking tot de voortgang.

Er is besloten om het werk van de stichting te continueren. Om het werk verder te verbeteren zal in de werkbeschrijving voor de uit te zenden arts een extra accent worden gelegd op de duurzaamheid van zijn werk. Die duurzaamheid zou kunnen worden bewerkt door meer mogelijkheden te zoeken om de kwaliteitsverbetering van het lokale ziekenhuis personeel te stimuleren. Gedacht kan worden aan structurele aanpak door in bestaande werkverbanden gezamenlijke doelen te stellen en deze door besprekingen te monitoren en te realiseren.

In september 2016 vond het bestuur een nieuwe arts die in het werk van de stichting geïnteresseerd was. Met hem en zijn vrouw werden enkele gesprekken gevoerd, waarbij het bestuur tot de conclusie kwam dat de betrokken arts zich voor de doelstellingen uitstekend kwalificeerde. Omdat het niet mogelijk zou zijn om de nieuwe arts aansluitend aan het vertrek van Freek en Anna zijn werk te laten starten, werd besloten om opnieuw een bezoek aan Milange te brengen, samen met de nieuwe arts.

In december ging de voorzitter van de stichting opnieuw naar Milange samen met de beoogde nieuwe arts. (Opnieuw geheel op eigen kosten.)

Hoewel het een prima verlopen bezoek werd, waarbij met vele betrokkenen op goede wijze kon worden gesproken, kwam de beoogde arts na terugkomst in Nederland helaas tot de conclusie dat  het werk in Milange onvoldoende aansloot bij hetgeen hij zou willen. Voor hem voldoende redenen om van uitzending af te zien.

Tot onze spijt hebben we dus het jaar 2016 moeten afronden zonder een uitzending van een nieuwe arts in het verschiet te hebben.

Voor een verdere voortgang heeft het bestuur nog een tweede besluit genomen.

Omdat veel van het werk van de stichting door de voorzitter wordt gedaan is het van belang om op niet al te lange termijn het bestuur uit te breiden met een nieuw lid die, indien nodig en wenselijk, een aantal van de taken van de voorzitter kan overnemen.

Voor 2017 staan er dus een tweetal doelen op het programma van de stichting.

  1. Het vinden van een bestuurs-uitbreiding.
  2. Het vinden en uitzenden van een zich kwalificerende arts die voor een periode van een aantal jaren wil worden uitgezonden.

Moge onze God en Vader onze inspanningen zegenen tot hulp en verbetering van kerk en maatschappij in Milange in Mozambique.